Финляндия. Кредитный билет 1878 г. 5 марок финской монетой.
   
 
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ О НАС ЗАКАЗ ВСЕ ТОВАРЫ КОНТАКТЫ БИБЛИОТЕКА
 

Финляндия. Кредитный билет 1878 г. 5 марок финской монетой.

Âåëèêîå Êíÿæåñòâî Ôèíëÿíäñêîå.
 ñîñòàâå Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1809 - 1917.
Áàíêíîòû
Êîïèÿ.

Код товара: #0329 1878fin-5m

Цена товара: 50 руб.

Заказано: 0


             
                 

Вернуться на предыдущую страницу